วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ร้านต่างๆช่างทำแคน


แบบสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชนนครชุม


ภูมิปัญญาด้าน   ช่างฝีมือ / ช่าง
 ชื่อ        นาย ลา           นามสกุล        ไพรสน
  เพศ       ชาย       อายุ  82       ว ด ป. เกิดเมื่อปี     2467    ชาติพันธ์  ไทย
  การศึกษา       -

  ภูมิลำเนาเกิด 45 ม.9 บ้านทุ่งเศรษฐี ต.นครชุม อ.เมือง กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  สถานภาพสมรถ     แต่งงาน   
  อาชีพ   ค้าขาย  ศาสนา  พุทธ    
ข้อมูลภูมิปัญญา
  ทำอะไร                        ช่างทำแคน 
  มีประโยชน์อย่างไร    ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกคนรุ่นหนึ่ง
          ได้ความรู้มาอย่างไร  สืบทอด   เรียนจากใคร- อย่างไร- เมื่อไร  นาย ลาได้เล่าให้ฟังว่าตอนหนุ่มๆ ไปเที่ยวที่ร้อยเอ็ดเห็นเขาทำแคนก็เลย                                                               ซื้อมาขายปรากฏว่าขายดีจึงคิดทำเอง โดยไปหัดทำจากแหล่งผลิตที่ ( ร้อยเอ็ด กับนาย สนุ่น ศรีบุญเรืองและนาย   ใสหนอง โพธิ์ ) แล้วกลับมาทำเอง นาย ลา ไพรสน จึงมีอาชีพเป็นช่างทำแคน
ถ่ายทอดให้ใคร   ถ่ายทอดให้กับบุตรหลานในครอบครัว และเป็น วิทยากรภายนอก สอนด้านการทำแคนและการเป่าแคนให้กับนักเรียน โรงเรียน บ้านทุ่งเศรษฐีและ ผู้ที่สนใจสอนด้านในตำบลนครชุมและตำบลใกล้เคียงในเขตอำเภอ เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ได้รับรางวัลอะไรบ้าง  ช่างฝีมือพื้นบ้านดีเด่น
แบบบันทึกฐานข้อมูลชุมชนนครชุม
  ชื่อสถานที่     บ้านทุ่งเศรษฐี   ตำบลนครชุม                        
  ลักษณะ          พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นชุมชน                                
ประวัติความเป็นมา     นาย ลา   ไพรสน
      ภูมิลำเนาเดิม เป็นคนนครสวรรค์ มามี ครอบครัวอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร  นายลา ได้เล่าให้ฟังว่า ตอนหนุ่มๆ ไปเที่ยวร้อยเอ็ด เห็นเขาทำแคนก็เลยซื้อมาขายปรากฏว่าขายดีจึงคิดทำเอง โดยไปหัดทำจากแหล่งผลิตแล้วกลับมาทำเอง นาย ลา ไพรสน จึงได้ยึดอาชีพเป็นช่างทำแคน ซึ่งเป็นหัตถกกรมเครื่องไม้ที่มีคุณค่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตขึ้นเองจนเป็นอาชีพหลัก จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่อายุ 28 ปี ปัจจุบัน อายุ 82 ปี ประมาณ 54 ปี
 
  สภาพปัจจุบัน       บ้านคุณลุง ลา ปัจจุบันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพค่อนข้างยังสมบูรณ์อยู่พอสมควร โดยบ้านของคุณลุง ลานั้น จะมีมุมๆหนึ่งที่ใช้ในการทำแคน มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแคน โดยคุณลุง นั้นจะขายแคนที่บ้านของคุณลุงลาเอง ที่มีชื่อว่า ( ลุง ลา พาเพลิน )


ลักษณะการใช้ประโยชน์    ใช้เป่าเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เพราะแคนมีเสียงที่เพราะที่สำคัญคือ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถเพิ่มมูลละค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง และสามารถเพิ่มคุณค่าทางสังคมอีกด้วย

น้ำผลไม้ปั่น


แบบสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชนนครชุม
ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ
ชื่อ เกสร  นาสกุล  แป้นเกต
เพศ  หญิง      อายุ  41      วดป.เกิด  19  มิถุนายน  2515      ชาติพันธ์  ไทย
การศึกษา ป.6
ภูมิลำเนาเกิด  ต.นครชุม  อ.เมือง   จ.กำแพงเพชร
สถานภาพ  อย่าร้าง
อาชีพค้าขาย     ศาสนา พุทธ
ข้อมูลภูมิปัญญา
ทำอะไร  ขายน้ำผลไม้ปั่น
มีประโยชน์  ใช้เพื่อดับกระหายและยังมีประโยชน์กับร่างกาย
ได้รับความรู้มาอย่างไร   ได้ความรู้มาจากพีสาวที่อยู่ต่างจังหวัด
แบบบันทึกฐานข้อมูลชุมชนนครชุม
ชื่อสถานที่   ย่านการค้านครชุม
ลักษณะ   อยู่ในตลาดย้อนยุค
ประวัติความเป็นมา นางเกสร ได้รับความรู้มาจากพีสาวที่อยู่ต่างจังหวัด แล้วจึงมาเปิดร้านขายน้ำปั่นผลไม้ที่ตลาดนครชุมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
สถานภาพปัจจุบัน  ได้เปิดร้านค้าขายน้ำผลไม้ปั่นอยู่ตลอดและจะขายในช่วงเทศกาลและงานเทศกาลประจำจังหวัดเช่น งานกล้วยไข่เมืองกำแพง
สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว


วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมูสะเต๊ะ

แบบสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชนนครชุม


ชื่อ                       มานพ                         นามสกุล                     เอี่ยมสะอาด
เพศ                 ชาย           อายุ        30 ปี             วดป. เกิด            5 .. 2525           ชาติพันธ์        ไทย
การศึกษา        ปวส.
ภูมิลำเนาเกิด              จังหวัดปทุมธานี
สถานภาพสมรส                      โสด                        หย่าร้าง                       หม้าย       สมรส̷̷
อาชีพ    ทำหมูสะเต๊ะ                ศาสนา   พุทธ
                                                                 ข้อมูลภูมิปัญญา
ทำอะไร         ทำหมูสะเต๊ะ
มีประโยชน์อย่างไร              ใช้เป็นอาหาร
ได้ความรู้มาอย่างไร             เรียนจากใคร อย่างไร เมื่อไร
                     ได้รับความรู้มาจากพ่อกับแม่
แบบบันทึกฐานข้อมูลชุมชนนครชุม
ชื่อสถานที่       ย่านการค้านครชุม           พิกัด   
ลักษณะ          อยู่ในตลาดย้อนยุค
ประวัติความเป็นมา     เดิมทีพ่อแม่ของนายมานพได้มีอาชีพขายหมูสะเต๊ะอยู่แล้ว ซึ่งภายหลังนายมานพ ได้มาแต่งงานกับภรรยาที่นครชุมแล้วได้นำอาชีพที่พ่อแม่ได้ถ่ายทอดมายึดเป็นอาชีพหลัก ขายในตลาดย้อนยุคและตลาดนครชุม ในตอนเย็นของทุกวัน ซึ่งก็สร้างรายได้ให้ครอบครัวพอสมควร
 สภาพปัจจุบัน    ขายหมูสะเต๊ะในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีงานเทศกาลต่างๆ
ลักษณะการใช้ประโยชน์    สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากพ่อแม่ มาสร้างเป็นรายได้

ขนมไข่หงส์ ซาลาเปาทอด

แบบสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชนนครชุม
ภูมิปัญญาด้าน                    อาหาร / โภชนาการ 
ชื่อ                       ยายไล้                         นามสกุล                     ทองใยบัว
เพศ                 หญิง           อายุ        80 ปี             วดป. เกิด            2475           ชาติพันธ์        ไทย
การศึกษา        .4
ภูมิลำเนาเกิด              จังหวัดนครสวรรค์
สถานภาพสมรส                   โสด                           หย่าร้าง                      หม้าย
อาชีพ    ทำขนมไข่หงส์ ซาลาเปาทอด                ศาสนา   พุทธ
                                                                 ข้อมูลภูมิปัญญา
ทำอะไร         แป้งข้าวเหนียว    ข้าวเจ้า
มีประโยชน์อย่างไร              เป็นอาหารยามว่าง
ได้ความรู้มาอย่างไร             เรียนจากใคร อย่างไร เมื่อไร
                     ได้รับความรู้มาจากบรรพบุรุษ เมื่อตอนเป็นเด็กๆ ได้ทำขนมขายมาเรื่อยๆ
ถ่ายทอดให้ใคร         ลูกหลานของยาย
แบบบันทึกฐานข้อมูลชุมชนนครชุม
ชื่อสถานที่       ย่านการค้านครชุม           พิกัด   
ลักษณะ          เป็นร้านค้าทำขนมเล็กๆอยู่แถวย่านการค้านครชุม
ประวัติความเป็นมา     เดิมทียายใล้เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ ได้อพยพมาอยู่จังหวัดกำแพงเพชร ได้มาทำมาหากินที่ย่านการค้านครชุม ทำขนมไข่หงส์ ซาลาเปาทอดเป็นอาชีพ ซึ่งเรียงรายอยู่แถวย่านการค้า
สภาพปัจจุบัน    เป็นร้านที่เล็กๆ มีสภาพที่เก่า ปัจจุบันยายใล้ยังทำขนมไข่หงส์ ซาลาเปาทอด
ลักษณะการใช้ประโยชน์    เป็นอาหารยามว่าง

เสริมสวย


แบบสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชนนครชุม
ภูมิปัญญาด้าน  ช่างฝีมือ/ช่าง
ชื่อ   วันเพ็ญ  ปานมี
เพศ หญิง   อายุ 50  ปี   ว/ดป/ เกิด   10 ก.ย. 2501    ชาติพันธ์  ไทย      การศึกษา ป.4
ภูมิลำเนาเกิด   นครสวรรค์
สถานภาพสมรส  แต่งงาน
อาชีพ    เสริมสวย              ศาสนา   พุทธ
ข้อมูลภูมิปัญญา
ทำอะไร  สปาผม ช่างตัดผมที่นวดตัวให้ลูกค้า
มีประโยชน์อย่างไร  สามารถช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและทำความสะอาดเล้นผม
ได้ความรุ้มาอย่างไร  ได้รับมาจากโรงเรียนสอนตัดผมนครสวรรค์และได้รับความรู้สปา นวดตัว มาจากแม่เจียน แม่ของป้าวันเพ็ญ
ถ่ายทอดให้ใคร  ให้ลูกสาว น.ส.วนิศรา  ปานมี  อายุ 23 ปี
ได้รางวัลอะไรบ้าง  รางวัลชนะเลิศ  OTOP  สปาผม
                               ชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์นวด สปา
ผู้เขียนข้อมูล นางสาวมณีรัตน์ เสียงเสนาะ  วัน/เดือน/ปี  15 สิงหาคม 2555

แบบบันทึกฐานข้อมูลชุมชนนครชุม
ชื่อสถานที่  ย่านการค้านครชุม           พิกัด -
ลักษณะ  เป็นตึกแถวตั้งอยู่ติดกับตลาดสด
ประวัติความเป็นมา  นางวันเพ็ญได้ตามสามีที่เป็นช่างตัดผมชายมาจากนครสวรรค์ มาอยู่ที่บ้านสามีบริเวณตลาดนครชุม ซึ่งตอนนั้นนางวันเพ็ญก็ตั้งท้องพอดีแล้วที่บ้านสามีก็เปิดร้านตัดผม นางวันเพ็ญก็เลยนำความรู้ สปานวดที่ได้ติดตัวมากับใบประกอบวิชาชีพช่างตัดผมที่เรียนจบ มาเปิดร้านซึ่งก็ได้ตกแต่งร้านใหม่ซึ่งเป็นร้านตัดผม สปาตัว ชาย-หญิง
 สภาพปัจจุบัน  เป็นร้านที่ภายในเป็นไม้ ด้านหน้าติดกระจกภายในร้านมีของเก่า ภาพเก่า จำนวนมาก และก็มีใบประกาศอีกมากมาย
ลักษณะการใช้ประโยชน์ การใช้ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมา สร้างให้เกิดรายได้เกิดอาชีพที่มั่นคง

ก๋วยเตี๋ยว

แบบสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชนนครชุม
ภูมิปัญญาด้าน  อาหาร/โภชนาการ
ชื่อ   นางวัชรี  ทองตา
เพศ หญิง   อายุ 71  ปี   ว/ดป/ เกิด   24 ก.ค 2484    ชาติพันธ์  ไทย      การศึกษา ป.3
ภูมิลำเนาเกิด   นครชุม
สถานภาพสมรส  หย่าร้าง
อาชีพ    ค้าขาย              ศาสนา   พุทธ
ข้อมูลภูมิปัญญา
ทำอะไร  ขายก๋วยเตี๋ยว
มีประโยชน์อย่างไร  อร่อย มีมาแต่โบราญ มีสารอาหารครบ ห้า หมู่
ได้ความรุ้มาอย่างไร  แม่ ทำสืบทอดต่อกันมา
ถ่ายทอดให้ใคร -
ได้รางวัลอะไรบ้าง –
ผู้เขียนข้อมูล นางสาวชลลดา  อยู่สุภาพ  วัน/เดือน/ปี  16 สิงหาคม 2555

แบบบันทึกฐานข้อมูลชุมชนนครชุม
ชื่อสถานที่  ย่านการค้านครชุม           พิกัด -
ลักษณะ  บ้านสองชั้น
ประวัติความเป็นมา  ได้มาเป็นรุ่นที่ สอง เพราะสืบทอดมาจากแม่จนถึงปัจจุบัน ขายไดมาระยะ 60 กว่าปีแล้ว รายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่า 5000  บาท และป้าแดงได้ทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแต่โดยใช้ชื่อเล่นของป้าเอง ชื่อว่า “ป้าแดงรสเด็ด”
สภาพปัจจุบัน  เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแดงรสเด็ด สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ทรุดโทรม  ให้บริการโดยสะดวกสบาย
ลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นอาชีพทำมาหากินเป็นงานสุจริต มีรายได้ทุกวันประมาณ 5000 บาท